ALL

CLEVERSTUFF πŸ‘ 30+ new toys added to our 30% OFF collection!

CLEVERSTUFF

vom 18.10.2017

Hundreds of high quality, wooden educational toys available now to help your child develop a range of life, cognitive, social and emotional skills.
newsletter
Dan t miss nut 3u OFF over mu af nur best selling tays v ew this Email yaur bmwser I Clever 5tuff iducq fonal 7 We som ouT af sa many thmgs we had to add new tays to the 30 OFF range Get m quick to ensure yau dah t miss nut SHOP THE COLLECTION HERE These Items plus ma mare are 30 OFF Wunden Twistlngjalnted Warm Wunden Palme 5tatmh screw On Animal Blacks Turtle 6pce Puzzle Six swxu Calaurful Animal castanet Shape Puzzle Baard Bon wma Make A Pair Puzzle Wunden Ice Cream Lalllpap che set Wunden cash Register Wunden Garage 555 Pattemed Paint Rallers 5pce shap all aur5ALE stuff haw shap all nur NEW stuff haw Avallable NOW v er My first Magnetic calendar see Spell Puzzle Baards Hammenhg Bench Rambaw Balance Wunden Nable Kids Kitchen w th Accessanes Deluxe Sand and watemull shap all aur5ALE stuff haw shap all nur NEW stuff haw We ve recleved a few emails later askmg haw nur LAYBUYS wark It s very snhple set and forget where yau select yaur depaslt amauht and the number af manths yau d ke to pay lt uff over Each mahth ah the date afyaur amer we w ll deblt yaur PayPal accaunt with the set amauht Once It s paid affwe ll sh p nut yaurtays Naw Is the PERFECT t me tu argamse yaur LAY auv sa lt amves m t me far chnstmas Dan t forget fyau leave a review yau get 15 orr yaur next ameras aurway af saymg THANK you ALSO fyau share a phata ah social med a be sure to tag cleverstuff so we can say thanks farthat tan vau can trust Cleverstuffvnth nur mn satisfactmn pmmlse lfyau areh t campletely happy w th your purchase please get m much Lcllck unsubscnbe umt 25 942 Lambndge Place Pehnth usw Um 0000 0 FacebaakTwltterLlnkP nterestlnstagramYauTube Lcllck unsubscnbe ADDRSDETAILS I